عصری نو در ارائه خدمات الکترونیک!

با استفاده از اين تکنولوژي مي توانيد اطلاعات مورد نظر خود را از کاربر دريافت کرده و در بانکهاي اطلاعاتي برنامه هاي سازمان درج و بالعکس  اطلاعاتي را از بانکهاي اطلاعاتي سازمان دريافت و به کاربر از طريق تلفن گويا اعلام نمائيد. از نمونه هايي که امکان پياده سازي آن وجود دارد مي توان به […]